?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 贵州챕培训:怎样벥Ƣ队文化建设 - 贵州海岸线户外拓展有限公?/title> <meta name="Keywords" content="璐靛窞鎷揿睍鍩硅"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--筑巢ݷ--> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdcleansky/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/gyhwtz/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/common.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/tpl.js"></script> <link href="/template/gyhwtz/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/menu.js"></script> <!--筑巢ݷ--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gyhwtz/lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/nav.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/nav.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://xqianb.com/">ʮ</a></h1> <div id="mbu8cors94s5" class="YH_top"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHtop"> <div id="mbu8cors94s5" class="rk"> 好,欢迎光临“贵州海岸线户外챕限公司؝网站! </div> <div id="mbu8cors94s5" class="YHtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22432/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://xqianb.com','贵州챕培训:怎样벥Ƣ队文化建设 - 贵州海岸线户外拓展有限公?)">收藏站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="mbu8cors94s5" class=" clearit"></div> <div id="mbu8cors94s5" class="YHheader" style="padding-top:15px"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180326044102.png" alt="贵州海岸线户外拓展有限公?/></a> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="header_phone"> <p> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" /> 顆 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 顤 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" style="border-radius: 5px;cursor:pointer" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gyhwtz/images/YHhead_link_input.png" align="top" width="53" height="21" > </form> </p> </div> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="clearit"></div> <div id="mbu8cors94s5" class="YHnav"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHnav"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHnav_z"> <ul id="YHnavul" class="cl"> <li> <a href="/">网站首页</a> </li> <li> <a href="/news/">新闻中弨</a></li> <li> <a href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a href="/supply/">챕项目</a></li> <li> <a href="/about/about4.html">师资ɛ量</a></li> <li> <a href="/download/">基地屿</a></li> <li> <a href="/buy/">案例屿</a></li> <li> <a href="/contact/">쳻我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="clearit"></div> <div id="mbu8cors94s5" class="YHbanner" style="width:100%"> <div id="mbu8cors94s5" style="width:100%; height:550px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=550 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180324014933.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180324014944.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190221040452.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/gyhwtz/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="bantop"> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="clearit"></div> <div id="mbu8cors94s5" class="YH_container"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHpages"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHpages_L"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHleft_top"> <h2>新闻中弨 <strong> News</strong></h2> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="YHleft_bottom"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHsubnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsdt/" target="">公司ɨ?/a></dt> <dt><a href="/news/hyzx/" target="">行业资讯</a></dt> </dl> </div> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="YHleft_top"> <h2>쳻我们 <strong> Contact Us</strong></h2> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="YHleft_bottom"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHcontact"> <p>쳻人ϸ李先?/p> <p>؋机: 13595001144,18185181144</p> <p>ʮ电话: 0851-85187780</p> <p>̮箱?a href="mailto:1286474435@qq.com">1286474435@qq.com</a></p> <p>地址: 贵阳帱岩区中天渔安新城D4?04?/p> <p>网址?a href="http://xqianb.com">xqianb.com</a></p> </div> </div> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="YHpages_R"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHright_tit"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHplace"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> <span>新闻详细</span></div> <div id="mbu8cors94s5" class="YHpages_cont"> <!--YHpages_cont--> <div id="mbu8cors94s5" class="detail"> <div id="mbu8cors94s5" class="content"> <h3>贵州챕培训:怎样벥Ƣ队文化建设</h3> <h6>来源?a href='http://xqianb.com/news/123.html'>http://xqianb.com/news/123.html</a></h6> <h6>发布߶间?019-01-24</h6> <div class="public" id="zoom"> <p><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><strong>贵州<a href="/sztzpx/" target="_blank">챕培训</a></strong>:怎样벥Ƣ队文化建设?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">文化建设作为一种软实力,对企业和团֟的建设关重要。如何做好文化建?文化建设Є͹是什?重发展培训领导发展͊诉你?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(1)͉择一个好Є团?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">领导两᫱?先锋领导和赤字领导。前Կ倾向于亲ɛ亲为,试图뵱榲נЄ力量向Ƣ队成员灌输同样Є品质。后Կ强调领导者要善于弥补薄弱环节:如果Ƣ队缺乏活力,他就ϸ提供活力;如果Ƣ队缺乏控制,他将提供制。前Կ强调对现有资源Є激ɱ,后者强调团֟成돑挥才能的空间。前Կ强调领导者对Ƣ队Є要ɡ进?1世纪以来,组织结构扁平化和知识更新加͟的Ɋߥ益突出。赤字型领导应成为一种首͉模式,注培养ɱ,鼓ɱ和支持他们ؿ担艰巨的任务。成为赤字领导者需要在不同Є管理级别上进行͂当Є角色转换〱벟层管؀必须实现从传统벊从业人员Є角色充满进取精神的企业家的角色转换,中层管理Կ必须实现从行经理支持务经理角色转换,高级管理人员必须从资源配置实现系统建设性的角色转换,高级经理,他的主要贡献是组织提供一个视觉和活力?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(?符合Ƣ队运营؀需Є四个关联?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">首先,团֟必须充满活ɛ。活ɛ可以뵱뷥Є创͠力、工情、和谐的Ƣ队氛围来体现。第二,Ƣ队必须一套制系统来实现目标。第三,Ƣ队必须具备完成任务؀需Є专业知?包括技专长、操佲ז泿识和政治知识)。第ƛ,Ƣ队必须要有一定的影响ɛ,尤其是团֟的一部分ո在团֟内部有影响ɛ,Կ且对团֟之外的成员也有足够Є影响力?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(?增加Ƣ队管理授权</span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">Ƣ队合作Є目Є就是要不断地授权〱个普͚的Ƣ队领导Կ必须不断地在分权与权力控制、命令与商之间进行分析、判断、比较与͉择。基于团֟的管理结构并不׏味Ԁ简单地؄权力系统Є束缚。领导者更重要Є任ɡ是学ϸ改变组织内部权力Є使用方式,改变对员工的评价݇体系?/span><br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">(?充分尊Ƣ队管理</span><br /> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">一个是Ƣ队中的每个成员都可以互相尊重。相互理解,否则,一个团֟将ߠ法运行并解?其次,组织的领导Կ或Ƣ队Є管؀可以营͠一᫛互尊᫚Ƣ队氛围,确保团֟成͘有信弨完成工作。只当人们相互尊,尊重彼此的技能和能力,尊重彼此的׏见和意见,尊彼此对组织的充分贡献,一个团֟才能比这些人单工佲כ效地合作?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20150616103652.jpg?path=xqianb.com/uploads/cp/20150616103652.jpg" /><br /> </span> </p></p> </div> <p><div>¦?<a href="124.html">贵阳챕培训뵃够增强团֟벊Є活ɨ有哪些</a></div> <div>下一?<a href="122.html">챕培训公司向您推荐͂合公司Є户外拓展活?/a></div> </p> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="left"> <div id="mbu8cors94s5" class="function">【相关标签】ϸ<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%cd%d8%d5%b9%c5%e0%d1%b5'>贵州챕培训</a>,</div> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/123.html" target="_blank">贵州챕培训:怎样벥Ƣ队文化建设</a></li> <li><a href="/news/117.html" target="_blank">开启拓展培训的正确姿势</a></li> <li><a href="/news/116.html" target="_blank">贵州챕培训公司来发展方向在哪里?</a></li> <li><a href="/news/115.html" target="_blank">贵州챕培训必备벿͟打尴尬的冰小游?/a></li> <li><a href="/news/91.html" target="_blank">贵州챕培训Є起源介?/a></li> </ul> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="commend_tit"> <h2>相关챕</h2> </div> <div id="comment_list"> <div id="mbu8cors94s5" class="c_product_b"> </div> </div> </div> <!--YHpages_cont--> </div> </div> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="clearit"></div> </div> <div id="mbu8cors94s5" class="clearit"></div> <div id="footer"> <div id="YHfooter"> <div id="mbu8cors94s5" class="YHfootnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">챕项目</a> | <a href="/contact/">쳻我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">؋机网站</a> | <div id="mbu8cors94s5" class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-20/"></script> Powered by    <p>Copyright© xqianb.com(<a title="复制о接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州海岸线户外拓展有限公? ˸提供:<a href="http://xqianb.com" target="_blank">贵阳챕</a>,<a href="http://xqianb.com" target="_blank">贵阳챕培训</a>?a href="http://xqianb.com" target="_blank">贵阳챕公司</a>等服?欢迎来咨询!   <div id="mbu8cors94s5" class="cityspread" style="line-height:24px;">    <strong>热门城徺推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="ϵ义" target="_blank" rel="nofollow">ϵ义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="М仁" target="_blank" rel="nofollow">М仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a>ʮ       </p> </div> <div id="mbu8cors94s5" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?ae9b139689737678c1cea18117d9091e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl></pre><strike id='37zyx'></strike><p id='37zyx'><legend id='37zyx'></legend><noframes id='37zyx'><small id='37zyx'></small><noframes id='37zyx'></noframes></noframes></p><style id='37zyx'><q id='37zyx'></q></style><big id='37zyx'></big><form id='37zyx'></form><blockquote id='37zyx'><ul id='37zyx'><span id='37zyx'><b id='37zyx'><ol id='37zyx'><big id='37zyx'><span id='37zyx'></span></big></ol><small id='37zyx'></small><ol id='37zyx'><ul id='37zyx'><tbody id='37zyx'><fieldset id='37zyx'><strong id='37zyx'><li id='37zyx'><bdo id='37zyx'><abbr id='37zyx'></abbr></bdo><span id='37zyx'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='37zyx'><noframes id='37zyx'><tbody id='37zyx'></tbody></noframes></legend></b><strong id='37zyx'></strong></span></ul></blockquote><center id='37zyx'><small id='37zyx'><ins id='37zyx'><td id='37zyx'><div id='37zyx'></div></td></ins></small></center><del id='37zyx'><p id='37zyx'></p><noscript id='37zyx'><small id='37zyx'><b id='37zyx'></b><style id='37zyx'></style><i id='37zyx'></i><small id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl><fieldset id='37zyx'><form id='37zyx'><dt id='37zyx'><code id='37zyx'></code><code id='37zyx'><div id='37zyx'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='37zyx'><kbd id='37zyx'></kbd><sup id='37zyx'><th id='37zyx'></th></sup></thead><sup id='37zyx'><strong id='37zyx'><i id='37zyx'></i></strong><small id='37zyx'><div id='37zyx'></div></small><ins id='37zyx'></ins></sup><legend id='37zyx'><table id='37zyx'></table></legend></noscript></del><li id='37zyx'><optgroup id='37zyx'></optgroup></li><label id='37zyx'></label><label id='37zyx'></label><sub id='37zyx'></sub><del id='37zyx'></del><em id='37zyx'><dd id='37zyx'></dd></em><small id='37zyx'></small><optgroup id='37zyx'><dfn id='37zyx'></dfn></optgroup><option id='37zyx'><tr id='37zyx'><code id='37zyx'></code></tr></option><fieldset id='37zyx'></fieldset><strong id='37zyx'></strong><noframes id='37zyx'><tfoot id='37zyx'></tfoot></noframes><q id='37zyx'><code id='37zyx'><select id='37zyx'></select></code></q><fieldset id='37zyx'><big id='37zyx'><tt id='37zyx'></tt></big><p id='37zyx'></p></fieldset><li id='37zyx'></li><li id='37zyx'></li><tfoot id='37zyx'></tfoot><small id='37zyx'></small><ul id='37zyx'></ul><option id='37zyx'></option><pre id='37zyx'><ins id='37zyx'></ins></pre><select id='37zyx'></select><ins id='37zyx'><td id='37zyx'><i id='37zyx'></i></td><u id='37zyx'><code id='37zyx'><thead id='37zyx'><button id='37zyx'><thead id='37zyx'><option id='37zyx'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='37zyx'><em id='37zyx'><big id='37zyx'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='37zyx'><strong id='37zyx'></strong><del id='37zyx'></del></sup><label id='37zyx'></label><q id='37zyx'><b id='37zyx'><acronym id='37zyx'></acronym><div id='37zyx'><button id='37zyx'><table id='37zyx'></table><sup id='37zyx'><dd id='37zyx'><tfoot id='37zyx'></tfoot></dd><blockquote id='37zyx'><noframes id='37zyx'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='37zyx'><ul id='37zyx'><li id='37zyx'></li></ul></div></q><tfoot id='37zyx'><font id='37zyx'><i id='37zyx'><dd id='37zyx'></dd></i></font></tfoot><tr id='37zyx'><optgroup id='37zyx'></optgroup></tr><address id='37zyx'><tfoot id='37zyx'></tfoot><dd id='37zyx'></dd></address><option id='37zyx'><abbr id='37zyx'><style id='37zyx'></style><tt id='37zyx'></tt><font id='37zyx'></font><u id='37zyx'><tt id='37zyx'></tt></u></abbr></option><dd id='37zyx'><ol id='37zyx'></ol></dd><bdo id='37zyx'><acronym id='37zyx'><pre id='37zyx'></pre></acronym><b id='37zyx'><span id='37zyx'></span></b><form id='37zyx'></form></bdo><dl id='37zyx'></dl><thead id='37zyx'></thead><tt id='37zyx'><tt id='37zyx'></tt><sub id='37zyx'><i id='37zyx'><dt id='37zyx'></dt><p id='37zyx'></p></i></sub></tt><acronym id='37zyx'><dd id='37zyx'></dd></acronym><small id='37zyx'><acronym id='37zyx'><i id='37zyx'><label id='37zyx'><kbd id='37zyx'><form id='37zyx'><div id='37zyx'><strike id='37zyx'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='37zyx'></bdo><strike id='37zyx'><table id='37zyx'></table></strike></small><strike id='37zyx'></strike><abbr id='37zyx'></abbr><tbody id='37zyx'></tbody><sup id='37zyx'></sup><code id='37zyx'><ul id='37zyx'><tfoot id='37zyx'></tfoot></ul></code><bdo id='37zyx'></bdo><tr id='37zyx'></tr><sup id='37zyx'></sup><abbr id='37zyx'></abbr><dfn id='37zyx'><dir id='37zyx'><p id='37zyx'></p></dir><small id='37zyx'><div id='37zyx'></div></small></dfn><th id='37zyx'><noscript id='37zyx'></noscript></th><address id='37zyx'><abbr id='37zyx'></abbr><big id='37zyx'></big></address><ol id='37zyx'><dd id='37zyx'><address id='37zyx'></address></dd></ol><sub id='37zyx'><optgroup id='37zyx'></optgroup><thead id='37zyx'></thead></sub><th id='37zyx'><del id='37zyx'></del></th><dd id='37zyx'><small id='37zyx'></small></dd><option id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead></option><blockquote id='37zyx'></blockquote><option id='37zyx'></option><noframes id='37zyx'><legend id='37zyx'><style id='37zyx'><dir id='37zyx'><q id='37zyx'></q></dir></style></legend></noframes><u id='37zyx'></u><table id='37zyx'><table id='37zyx'><dir id='37zyx'><thead id='37zyx'><dl id='37zyx'><td id='37zyx'></td></dl></thead></dir><noframes id='37zyx'><i id='37zyx'><tr id='37zyx'><dt id='37zyx'><q id='37zyx'><span id='37zyx'><b id='37zyx'><form id='37zyx'><ins id='37zyx'></ins><ul id='37zyx'></ul><sub id='37zyx'></sub></form><legend id='37zyx'></legend><bdo id='37zyx'><pre id='37zyx'><center id='37zyx'></center></pre></bdo></b><th id='37zyx'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='37zyx'><optgroup id='37zyx'><dfn id='37zyx'><del id='37zyx'><code id='37zyx'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='37zyx'><div id='37zyx'><tfoot id='37zyx'></tfoot><dl id='37zyx'><fieldset id='37zyx'></fieldset></dl></div></noframes><label id='37zyx'></label></table><tfoot id='37zyx'></tfoot></table><span id='37zyx'></span><dfn id='37zyx'></dfn><tr id='37zyx'></tr><th id='37zyx'><tt id='37zyx'></tt><dd id='37zyx'></dd></th><optgroup id='37zyx'></optgroup><blockquote id='37zyx'></blockquote><center id='37zyx'></center><em id='37zyx'><kbd id='37zyx'></kbd><li id='37zyx'><span id='37zyx'></span></li><pre id='37zyx'></pre></em><ol id='37zyx'><tt id='37zyx'><label id='37zyx'><kbd id='37zyx'></kbd></label></tt></ol><sub id='37zyx'><sup id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl><td id='37zyx'></td><tt id='37zyx'><blockquote id='37zyx'><big id='37zyx'><ol id='37zyx'><tt id='37zyx'><code id='37zyx'><p id='37zyx'></p><small id='37zyx'><li id='37zyx'></li><button id='37zyx'><tfoot id='37zyx'><i id='37zyx'></i></tfoot></button><tbody id='37zyx'><em id='37zyx'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='37zyx'><i id='37zyx'><span id='37zyx'></span><dt id='37zyx'><ol id='37zyx'></ol><b id='37zyx'></b><strike id='37zyx'><dir id='37zyx'></dir></strike></dt><legend id='37zyx'></legend><tr id='37zyx'><optgroup id='37zyx'><label id='37zyx'><select id='37zyx'><tt id='37zyx'><blockquote id='37zyx'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='37zyx'></b></i><dfn id='37zyx'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='37zyx'></option><td id='37zyx'><big id='37zyx'><tfoot id='37zyx'></tfoot></big><strong id='37zyx'></strong></td><tfoot id='37zyx'></tfoot><tfoot id='37zyx'><pre id='37zyx'><acronym id='37zyx'><table id='37zyx'><dir id='37zyx'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='37zyx'></tt><strong id='37zyx'><u id='37zyx'><div id='37zyx'><div id='37zyx'><q id='37zyx'></q></div><strong id='37zyx'><dt id='37zyx'><sub id='37zyx'><li id='37zyx'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='37zyx'></big><th id='37zyx'></th><dd id='37zyx'><center id='37zyx'></center></dd><td id='37zyx'></td><ol id='37zyx'><dd id='37zyx'><th id='37zyx'></th></dd></ol><dt id='37zyx'><div id='37zyx'><abbr id='37zyx'><strike id='37zyx'></strike></abbr></div></dt><center id='37zyx'></center><center id='37zyx'></center><bdo id='37zyx'><dd id='37zyx'><abbr id='37zyx'><strike id='37zyx'></strike><ul id='37zyx'><del id='37zyx'><q id='37zyx'><tbody id='37zyx'><noframes id='37zyx'><bdo id='37zyx'></bdo><ul id='37zyx'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='37zyx'><big id='37zyx'><dt id='37zyx'><acronym id='37zyx'></acronym><q id='37zyx'><select id='37zyx'><center id='37zyx'><dir id='37zyx'></dir></center></select><noscript id='37zyx'><strong id='37zyx'><tr id='37zyx'></tr></strong><label id='37zyx'></label><strike id='37zyx'></strike><option id='37zyx'><u id='37zyx'><ol id='37zyx'><blockquote id='37zyx'></blockquote></ol></u></option><table id='37zyx'></table></noscript><i id='37zyx'><abbr id='37zyx'></abbr></i><thead id='37zyx'><strong id='37zyx'><b id='37zyx'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='37zyx'></acronym><sub id='37zyx'></sub><optgroup id='37zyx'><del id='37zyx'><optgroup id='37zyx'></optgroup></del><button id='37zyx'></button></optgroup><ul id='37zyx'><em id='37zyx'></em><dir id='37zyx'><td id='37zyx'></td><address id='37zyx'></address><td id='37zyx'></td><thead id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead><ul id='37zyx'></ul></thead></dir><del id='37zyx'></del><thead id='37zyx'></thead></ul><acronym id='37zyx'></acronym></bdo><legend id='37zyx'><font id='37zyx'><font id='37zyx'><span id='37zyx'><tr id='37zyx'><option id='37zyx'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='37zyx'><b id='37zyx'><select id='37zyx'></select></b></tbody><div id='37zyx'><form id='37zyx'></form><fieldset id='37zyx'><pre id='37zyx'><kbd id='37zyx'><u id='37zyx'><form id='37zyx'><li id='37zyx'><th id='37zyx'><dt id='37zyx'></dt></th></li><span id='37zyx'></span></form><address id='37zyx'></address></u><u id='37zyx'><tt id='37zyx'></tt></u></kbd></pre><p id='37zyx'></p></fieldset></div><tbody id='37zyx'><blockquote id='37zyx'><style id='37zyx'></style></blockquote><u id='37zyx'></u></tbody><fieldset id='37zyx'></fieldset><form id='37zyx'></form><li id='37zyx'><abbr id='37zyx'></abbr></li><acronym id='37zyx'></acronym><tt id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl></tt><fieldset id='37zyx'></fieldset><em id='37zyx'></em><b id='37zyx'></b><p id='37zyx'></p><tbody id='37zyx'><address id='37zyx'></address><dd id='37zyx'></dd></tbody><dir id='37zyx'></dir><tbody id='37zyx'></tbody><ul id='37zyx'><select id='37zyx'></select></ul><td id='37zyx'></td><kbd id='37zyx'><tt id='37zyx'><q id='37zyx'></q></tt></kbd><tfoot id='37zyx'><select id='37zyx'><abbr id='37zyx'></abbr><table id='37zyx'></table></select></tfoot><em id='37zyx'><optgroup id='37zyx'><label id='37zyx'></label><ol id='37zyx'><dir id='37zyx'><label id='37zyx'></label><form id='37zyx'><thead id='37zyx'><tbody id='37zyx'></tbody></thead></form></dir><table id='37zyx'><form id='37zyx'><table id='37zyx'><legend id='37zyx'><li id='37zyx'></li><big id='37zyx'><span id='37zyx'><optgroup id='37zyx'><span id='37zyx'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='37zyx'></noscript><div id='37zyx'><code id='37zyx'><sup id='37zyx'><kbd id='37zyx'></kbd></sup><thead id='37zyx'><small id='37zyx'></small></thead></code></div><dt id='37zyx'></dt></table></form></table><abbr id='37zyx'><small id='37zyx'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='37zyx'><optgroup id='37zyx'></optgroup></abbr><sup id='37zyx'></sup><abbr id='37zyx'><style id='37zyx'><strike id='37zyx'><b id='37zyx'><i id='37zyx'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='37zyx'></table><dl id='37zyx'></dl><strike id='37zyx'></strike><tt id='37zyx'><p id='37zyx'></p></tt><div id='37zyx'><noscript id='37zyx'></noscript><dt id='37zyx'><bdo id='37zyx'><strong id='37zyx'><sup id='37zyx'><acronym id='37zyx'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='37zyx'><tbody id='37zyx'></tbody><tbody id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl><del id='37zyx'></del><ins id='37zyx'><dfn id='37zyx'><button id='37zyx'></button></dfn></ins><td id='37zyx'></td><option id='37zyx'></option><tbody id='37zyx'><sub id='37zyx'><acronym id='37zyx'><font id='37zyx'><ins id='37zyx'></ins></font><tr id='37zyx'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='37zyx'></dir><address id='37zyx'><bdo id='37zyx'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='37zyx'><q id='37zyx'><dd id='37zyx'><fieldset id='37zyx'></fieldset></dd></q></form><ol id='37zyx'></ol><tfoot id='37zyx'></tfoot></dt></div><pre id='37zyx'><tt id='37zyx'></tt><noframes id='37zyx'></noframes></pre><dir id='37zyx'><tt id='37zyx'><q id='37zyx'></q><select id='37zyx'><dir id='37zyx'></dir><ins id='37zyx'><li id='37zyx'></li></ins><small id='37zyx'><ul id='37zyx'></ul></small><pre id='37zyx'></pre></select></tt><ul id='37zyx'></ul></dir><th id='37zyx'></th><ol id='37zyx'><sup id='37zyx'><i id='37zyx'><pre id='37zyx'><table id='37zyx'></table></pre></i></sup></ol><option id='37zyx'></option><dt id='37zyx'></dt><sup id='37zyx'></sup><big id='37zyx'></big><thead id='37zyx'></thead><p id='37zyx'></p><td id='37zyx'><acronym id='37zyx'><div id='37zyx'><tt id='37zyx'></tt></div><fieldset id='37zyx'></fieldset><bdo id='37zyx'></bdo><em id='37zyx'><font id='37zyx'></font></em></acronym></td><dir id='37zyx'></dir><u id='37zyx'></u><strong id='37zyx'><td id='37zyx'></td></strong><tt id='37zyx'></tt><q id='37zyx'><legend id='37zyx'><bdo id='37zyx'><bdo id='37zyx'><legend id='37zyx'><b id='37zyx'><strong id='37zyx'><label id='37zyx'><sup id='37zyx'><u id='37zyx'><sup id='37zyx'></sup></u><big id='37zyx'></big><select id='37zyx'></select></sup><p id='37zyx'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='37zyx'></noscript><dt id='37zyx'></dt></bdo></legend></q><small id='37zyx'></small><b id='37zyx'></b><li id='37zyx'><p id='37zyx'><label id='37zyx'><table id='37zyx'><sup id='37zyx'><em id='37zyx'></em></sup></table><blockquote id='37zyx'></blockquote></label></p></li><blockquote id='37zyx'></blockquote><dd id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead><abbr id='37zyx'><noscript id='37zyx'><tbody id='37zyx'><style id='37zyx'><sup id='37zyx'><pre id='37zyx'></pre></sup><em id='37zyx'></em></style></tbody><optgroup id='37zyx'><tbody id='37zyx'><kbd id='37zyx'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='37zyx'></tfoot><big id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead></big><div id='37zyx'><thead id='37zyx'><tfoot id='37zyx'><form id='37zyx'></form></tfoot><optgroup id='37zyx'><strong id='37zyx'><p id='37zyx'></p></strong><acronym id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='37zyx'><small id='37zyx'><small id='37zyx'></small><q id='37zyx'></q></small></p></div><th id='37zyx'></th><noscript id='37zyx'></noscript><dl id='37zyx'><fieldset id='37zyx'><abbr id='37zyx'><bdo id='37zyx'><th id='37zyx'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='37zyx'><pre id='37zyx'></pre><li id='37zyx'></li></small><ol id='37zyx'></ol><em id='37zyx'></em><dd id='37zyx'></dd><optgroup id='37zyx'><noframes id='37zyx'><li id='37zyx'><abbr id='37zyx'></abbr></li></noframes><optgroup id='37zyx'></optgroup><select id='37zyx'></select><dd id='37zyx'></dd></optgroup><acronym id='37zyx'></acronym><noscript id='37zyx'></noscript><li id='37zyx'><label id='37zyx'></label></li><table id='37zyx'></table></div></html>